SPORCU KAYIT BAŞVURUSU

Yaşam için Koşu ve Doğa Spor Kulübü

ATLETİZM YETİŞTİRME KURSU SPORCU KAYIT BAŞVURUSU

ATLETİZM YETİŞTİRME KURSU SPORCU KAYIT BAŞVURUSU

  • KAYIT SÖZLEŞMESİ
  • KAYIT FORMU
  • AYDINLATMA METNİ
  • AÇIK RIZA METNİ
  • İŞLEM TAMAMLANDI

YAŞAM İÇİN KOŞU DOĞA VE SPOR KULÜBÜ SPORCU KAYIT SÖZLEŞMESİ

Madde 1: Taraflar

İşbu Sporcu Kayıt Sözleşmesi, Yaşam İçin Koşu Doğa ve Spor Kulübü (“Spor Kulübü”) ile Sporcu Kayıt Formu’nda kişisel bilgileri yer alan Sporcu arasında aşağıdaki şartlarda imzalanmıştır.

Madde 2: Konu ve Kapsam

İşbu sözleşme, Sporcu’nun Spor Kulübü’nün eğitim ve aktivitelerinden faydalanmasına dair kural ve ilkeleri kapsamaktadır. Spor Kulübü, atletizm başta olmak üzere, birçok branşta kurslar açabilir, aktiviteler yürütebilir, sportif ve sosyal nitelikli eğitici faaliyetlerde bulunabilir (kısa, uzun ve ultra mesafe koşuları, doğa sporları, trekking, pilates, yoga, tabata, dağlarda ve tepelerde koşu, yürüyüş, kaya tırmanışı, kayak, kamplı etkinlik, bisiklet ve kanyoning vb. gibi).

İşbu Sporcu Sözleşmesi ile Sporcu, Spor Kulübü’nün yürüttüğü faaliyetlerden faydalanan kişi olarak, Spor Kulübü’nün tüm kural ve ilkelerini kabul etmektedir.

Madde 3: Spor Kulübü’nden Faydalanma Şartları:

3.1.Aday sporcuların kabul edilmesi Spor Kulübü’nün onayı ile gerçekleştirilir.

3.2. Sporcu adayı, işbu sözleşmeye ve diğer kural ve ilkelerine uyacağını, Sporcu Kayıt Formu’nda yazılı olan bilgilerinin doğru olduğunu ve sosyal tesislerde yapılacak spor aktivitelerine engel bir hastalığı ve sorunu bulunmadığını, sağlığıyla ilgili doğru bilgiler verdiğini, bu kapsamda doğabilecek olumsuz tüm durumlarda sorumluluğun yalnızca kendisine ait olduğunu, Spor Kulübü ve personeline karşı hiçbir sorumluluk yüklemeyeceğini, Spor Kulübüne karşı hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

3.3. Sporcunun Kulübe kabulü ve devamı aşamasında bildirmediği bir sağlık sorunu bulunursa veya ortaya çıkarsa bunlardan dolayı meydana gelebilecek hastalık, sakatlanma vesaire durumlardan ve/veya Spor Kulübü aktivitelerine ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımamasından, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelere uyup uymamasından dolayı Spor Kulübü hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.4. Sporcu, Spor Kulübü’nden aylık, 6 (altı) aylık ya da 1 (bir) yıllık süreler ile faydalanabilecektir. Kayıt türleri Spor Kulübü tarafından belirlenir ve gerektiğinde tek taraflı olarak Spor Kulübü tarafından değiştirilebilir. Ayrıca, Spor Kulübü çatısı altında açılan branşların, kursların ya da diğer aktivitelerin farklı şartları olabilir. Bu şartlar, Sporcu’nun tercihine ve kayıt olunan branşa göre farklılık gösterebilecektir. Bu konudaki güncel listeler Spor Kulübü tarafından periyodik olarak yayınlanacaktır.

3.5. Sporcu’nun hamilelik, ağır hastalık ve sakatlanma, zorunlu tayin ve benzeri şehir değişikliği hallerinde, kayıt dondurma talepleri Spor Kulübü tarafından değerlendirilir.

Madde 4: Spor Kulübü’nün Genel Kuralları

4.1. Spor Kulübü’ne kayıt hakkı, şahsa münhasır olup, başkasına kullandırılamaz ve/veya devredilemez.

4.2. Sporcu, Spor Kulübü’nün faaliyetlerini yürüttüğü tesis, koşu pisti ve benzeri tüm kullanım alanlarının kendine ait kurallarına uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi bir durumda, Spor Kulübü’nün, Sporcu’nun ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan, kuralları ihlal eden Sporcu sorumlu olacaktır.

4.3. Spor Kulübü, yürüteceği aktiviteleri kendisi belirler ve bunların yer, saat ve benzeri bilgilerini makul bir süre önce Sporcularına duyurur.

4.4. Sporcu, Spor Kulübü’nün etkinliklerine katılmak için gerekli olan sağlık şartlarını taşıdığını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Spor Kulübü de, Sporcu’dan, aktivitlere katılmasına uygun olduğuna dair sağlık raporu veya birtakım sağlık bilgileri isteyebilir. Sporcu, Spor Kulübü yetkililerinin veya çalışanlarının tıbbi eğitimi bulunmadığını bildiğini, Sporcu’nun kendi fiziki durumu veya beden egzersizleri yapabilme kabiliyeti ile ilgili tereddütü olması halinde, herhangi bir egzersize başlamadan önce bağımsız tıbbi danışmanlık alması gerektiğini kabul ve beyan eder. Kulübün, Sporcuların her ne sebeple olursa olsun kayıtlı kaldıkları sürece veya sair zamanda meydana gelebilecek her türlü yaralanma ve sakatlanma gibi problemlerinden ve bunların sonuçlarından doğabilecek isteklerinden cezai ve hukuki sorumluluğu yoktur. Sporcu, bu hususu kabul ettiğini şimdiden beyan eder.

4.5. Spor Kulübüne kayıt olan veya etkinliklerine katılan kişiler (Sporcu ve misafirleri) etkinlikler sırasında oluşabilecek herhangi bir sakatlanma veya sağlık probleminden Spor Kulübü’nün, yönetici ve çalışanlarının sorumlu olmadığını, bu kişileri olabilecek herhangi bir sakatlanma ve sağlık problemi nedeniyle dava etmeyeceğini, herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, taahhüt ve beyan eder.

4.6. Spor Kulübü, tamamen kendi takdirine göre kayıt koşullarını değiştirmek, gerekli gördüklerini iptal etmek, yeni koşullar eklemek hakkını haiz olup Sporcular bu hususları şimdiden kabul etmişlerdir.

4.7. Spor Kulübü’nün ve/veya ilgili branşın/kursun özel kural ve ilkeleri, işbu Sporcu Kayıt Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olup Sporcu, tüm kurallara uymayı açık bir biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Spor Kulübü’nün yürütmüş olduğu faaliyetlere, 18 (onsekiz) yaşından küçük çocukların kayıt olması, veli veya vasilerinin iznine bağlıdır. Çocuklar da Spor Kulübü’nün genel ve özel şartlarına tabidir.

Madde 5: Sporcu Kaydını Sona Erdiren Haller

5.2. Ayrıca aşağıdaki hallerde Sporcu Kayıt Sözleşmesi Spor Kulübü tarafından haklı nedenle derhal feshedilebilir;

a. Sporcu’nun, Spor Kulübü’nden faydalanmasının özellikle etik olmayan, ahlak ve adaba aykırı, saldırgan ve tehdit edici davranışlar veya sosyal yaşama aykırı hareketler sebebiyle Spor Kulübü’nün ya da diğer kayıtlı Sporcuların saygınlığına ve menfaatlerine zarar vermesi,

b. Sporcu’nun, diğer Sporculara, misafirlerine veya Spor Kulübü personeline karşı yüz kızartıcı eylemler, şiddet içeren hareketlerde, küçük düşürücü davranışlarda bulunması,

c. Sporcu’nun, sosyal medyada, internet sitelerinde ve/veya herhangi bir mecrada itibar zedeleyici, küçük düşürücü yorumlarda bulunması.

Madde 6: Kişisel Verilerin Korunması

Spor Kulübü, Sporcu’nun Kulübe kayıt olmak amacıyla vermiş olduğu tüm kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun bir şekilde işlemeyi ve KVKK’nın öngördüğü gerekli güvenlik tedbirlerini almayı kabul ve taahhüt etmektedir. Sporcu, 6698 sayılı Kanuna uygun olarak hazırlanan Aydınlatma Metni’nin ve Başvuru Formunun bir nüshasının Sporcu Kayıt Formu’nun ekinde veya Spor Kulübü’nün web sitesinde yer aldığını bilmektedir. KVKK’ya göre Sporcu’dan açık rıza alınmasını gerektiren bir durumun bulunması halinde, bu husus gerekli bilgilendirme yapılmak kaydı ile Sporcu’ya bilahare duyurulacak ve Sporcu’nun izni talep edilecektir.

Madde 7: Uyuşmazlıkların Halli

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

red foxes facebook