YAŞAM İÇİN KOŞU VE DOĞA SPOR KULÜBÜ

SPORCU AYDINLATMA METNİ

YAŞAM İÇİN KOŞU VE DOĞA SPOR KULÜBÜ (“Spor Kulübü”)’nden faydalanan bir Sporcu olarak kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca, Spor Kulübü tarafından veri sorumlusu sıfatı ile aşağıda ayrıntıları ile açıklanan şartlarda toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır. İşbu metin ile, Spor Kulübü’ne kayıtlı olarak sizleri, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır.

1. Veri Sorumlusu

Spor Kulübü, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.

Spor Kulübü, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Veriler

Spor Kulübü’nden faydalananlar olarak, kimlik verisi, iletişim verisi, finansal veri, mesleki deneyim verisi, aile ve yakını verisi, sağlık verisi, başka spor faaliyetlerinize ilişkin veriler, katıldığınız etkinlikler, görsel ve işitsel veri kategorilerindeki kişisel verileriniz işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Amaçları

Kişisel verileriniz, Spor Kulübü tarafından, aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, kayıt olma aşamasında, doldurduğunuz Sporcu Kayıt Formu vasıtasıyla yazılı olarak ve kaydınızın devamı süresince, Derneğin ve Spor Kulübü’nün kurucuları, yöneticileri veya Spor Kulübü tarafından oluşturulan iletişim kanalları, etkinliklerde kullanılabilecek kamera vb. elektronik aletler vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Spor Kulübü tarafından toplanan kişisel verileriniz;

– Spor Kulübü kaydınızın oluşması,

– Spor Kulübü ile aranızda doğan ilişkinin gereklerinin yerine getirilmesi,

– Spor Kulübü’nün yasalardan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

– Spor Kulübü’nün etkinlerinden haberdar edilmeniz,

– Katıldığınız etkinlik ve Sporcu memnuniyetinin sağlanması için yürütülen faaliyetler kapsamında, bunların planlanması, organizasyonu ve yürütülmesi,

– Bu etkinliklerde başınıza gelebilecek acil durumlarda yakınlarınıza haber verilmesi ve sağlığınızın korunması için mümkün olan müdahalelerde bulunulması,

– Spor Kulübü’nün gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi, süreçlerinin ve politikalarının planlanması ve yürütülmesi;

– Yetkili mercilerin taleplerinin yerine getirilmesi veya Spor Kulübü’nün meşru menfaatlerinin korunması;

amaçlarıyla Kanun’un 4.maddesindeki ilkelere uygun olarak, sağlık verileriniz bakımından md. 5/I uyarınca açık rızanı üzerine, diğer verileriniz bakımından ise 5/II-a-c. ve 6. maddelerinde düzenlenen işlenme şartları dahilinde işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Spor Kulübü tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, yukarıda sayılan ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde, kanunen yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına (Bakanlık, adli ve idari merciiler vs.); etkinlikler kapsamında zorunlu olması halinde sözleşmesel ilişkiler kurduğumuz üçüncü kişilere Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6. Yasal Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak Spor Kulübü’ne başvurarak;

– Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

SAYGILARIMIZLA,

YAŞAM İÇİN KOŞU VE DOĞA SPOR KULÜBÜ

red foxes facebook