BOLU SPOR KAMPI KAYIT BAŞVURUSU

KAMPA KATILIM KAYIT BAŞVURUSU

  • AYDINLATMA METNİ
  • AÇIK RIZA METNİ
  • KAYIT FORMU
  • İŞLEM TAMAMLANDI

FİYATLARIMIZ

Tek Kişilik Oda

  • 13.800 TL
 

İki Kişilik Oda (Kişi başı)

  • 8.800 TL

Ödeme Şekli

• Peşin Ödeme

• 2 taksit ödeme (2 taksit ödeme seçeneği sadece 21-30 Eylül tarihleri arasında geçerlidir)

24-26 KASIM 2023 BOLU SPOR KAMPI
KATILIMCI AYDINLATMA METNİ

24-26 Kasım 2023 tarihleri arasında, Ankara’da mukim YAŞAM İÇİN KOŞU VE DOĞA SPOR KULÜBÜ (Bundan sonra sadece “Redfoxes” olarak anılacaktır) ve Bolu Spor Kampı'nı organize etmektedir. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”)’na ve onun koruduğu kişilik hakkına verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak tüm Katılımcılar ile paylaşılmak üzere hazırlanmıştır.

KVKK uyarınca kişisel verileriniz, Redfoxes tarafından veri sorumlusu sıfatı ile aşağıda ayrıntıları ile açıklanan şartlarda toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır. İşbu metin ile, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır.

1. Veri Sorumlusu

Redfoxes, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.

Redfoxes, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Veriler

Katılımcılar olarak sizlerin kimlik verisi, iletişim verisi, finansal veri, meslek bilgisi, aile ve yakını verisi, sağlık verisi, başka spor faaliyetlerinize ilişkin veriler, spor kulübü üyelik verileri, katıldığınız etkinlikler, görsel ve işitsel veri kategorilerindeki kişisel verileriniz işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Amaçları

Kişisel verileriniz, Redfoxes tarafından, aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, kayıt olma aşamasında, web sitesi üzerinden veya diğer kanallardan doldurduğunuz Katılımcı Kayıt Formu vasıtasıyla yazılı olarak ve kaydınızın devamı süresince, Redfoxes’ın kurucuları, yöneticileri veya Redfoxes tarafından oluşturulan iletişim kanalları, etkinliklerde kullanılabilecek kamera vb. elektronik aletler vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Spor Kulübü tarafından toplanan kişisel verileriniz;

- Bolu Spor Kampı kaydınızın oluşması,

- Redfoxes ile aranızda doğan ilişkinin gereklerinin yerine getirilmesi,

- Redfoxes’ın Redfoxes’ın etkinlerinden haberdar edilmeniz,

- Katıldığınız etkinlik ve katılımcı memnuniyetinin sağlanması için yürütülen faaliyetler kapsamında, bunların planlanması, organizasyonu ve yürütülmesi,

- Bu etkinliklerde başınıza gelebilecek acil durumlarda yakınlarınıza haber verilmesi ve sağlığınızın korunması için mümkün olan müdahalelerde bulunulması,

- Redfoxes’ın gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi, süreçlerinin ve politikalarının planlanması ve yürütülmesi;

- Yetkili mercilerin taleplerinin yerine getirilmesi veya Redfoxes’ın meşru menfaatlerinin korunması;

amaçlarıyla Kanun’un 4.maddesindeki ilkelere uygun olarak, sağlık verileriniz bakımından md. 5/I uyarınca açık rızanı üzerine, diğer verileriniz bakımından ise 5/II-a-c. ve 6. maddelerinde düzenlenen işlenme şartları dahilinde işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Redfoxes tarafından toplanan kişisel verileriniz, kampa katılım sağlayacak olan eğitimciler ile bu metinde açıklanan amaçlarla, yukarıda sayılan ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde paylaşılacaktır. Ayrıca, kanunen yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına (Bakanlık, adli ve idari merciiler vs.); etkinlikler kapsamında zorunlu olması halinde sözleşmesel ilişkiler kurduğumuz üçüncü kişilere Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6. Yasal Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak Redfoxes’a başvurarak;

- Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Redfoxes’ın web sitesi olan www.redfoxesrunning.com ‘da yer alan “Başvuru Formu”nu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle Redfoxes’ın [email protected] e-mail adresine iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.

SAYGILARIMIZLA,

YAŞAM İÇİN KOŞU VE DOĞA SPOR KULÜBÜ (“Redfoxes”)

red foxes facebook